WIJNDOCENT
/ WIJNVERKOOP / WIJNADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN DROF WIJN

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor leveringen van Drof Wijn, tenzij anders vermeld.
 2. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen tussen Drof Wijn en een koper, zijn de volgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet. 

Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, vervalt de aanbieding.
 2. Drof Wijn kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief B.T.W.
 4. Drof Wijn is gerechtigd te bedingen dat de koper vóór levering dient te betalen.
 5. Drof Wijn is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Drof Wijn dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.
 6. Drof Wijn levert geen producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door de producten te bestellen verklaart de koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft.
 7. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres.
 8. De geleverde wijnflessen kunnen afwijken van de afbeeldingen van flessen of etiketten op de website en geven de koper niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van Drof Wijn te vorderen.

Prijzen en betalingen  

 1. Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief B.T.W.
 2. Betaling dient vooraf te geschieden middels een Tikkie.
 3. Kortingen gelden telkens uitsluitend over de aankoop van één bepaalde wijn en gaan niet op als optelling van meerdere verschillende wijnen. Bv. 6 flessen van wijn A geven x %-korting. Deze korting geldt niet als koper 2 flessen van wijn A, twee flessen van wijn B en twee flessen van wijn C koopt, maar uitsluitend bij de aankoop van zes flessen van wijn A.

Levering  

 1. Levering vindt uitsluitend plaats door de bestelde wijnen te laten afleveren of door de wijn af te halen op een adres in Meteren (Oosterhof). Drof Wijn heeft geen showroom/winkel.
 2. Indien de koper wenst te worden geleverd op zijn opgegeven leveradres zal dit geschieden tegen kostprijs en voor rekening van de koper.
 3. Drof Wijn geeft een indicatie van de levertijd. Drof Wijn zal proberen te leveren binnen vier werkdagen mits de koper doordeweeks voor 12.00 uur zijn bestelling plaatst. Indien deze termijn om welke reden dan ook niet kan worden gehaald, is Drof Wijn niet van rechtswege in verzuim.
 4. Drof Wijn is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer de bestelling van de koper niet op voorraad is, wordt hierover contact met de koper opgenomen.

Overmacht  

 1. Drof Wijn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Drof Wijn geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Drof Wijn niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.
 2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen transportmoeilijkheden of het ontbreken van voorraad bij de diverse importeurs, alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen bij Drof Wijn of leveranciers van Drof Wijn.
 3. Drof Wijn kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Eventueel door koper al betaalde bedragen worden teruggestort door Drof Wijn.

Eigendomsvoorbehoud  

 1. Het eigendom van de geleverde wijnen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de wijnen gaat over op het moment van levering aan de koper.

Aansprakelijkheid  

 1. Indien Drof Wijn aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Drof Wijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Drof Wijn is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 3. Indien Drof Wijn aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Drof Wijn beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Drof Wijn is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Drof Wijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Drof Wijn.

Toepasselijk recht  

 1. Op alle overeenkomsten tussen Drof Wijn en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Onverminderd het recht van Drof Wijn een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Drof Wijn, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

  

Vastgesteld op 19 juni 2020 


E-mailen
Bellen
Info